9 lipca 2010

Statut stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

„RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE”

obowiązujący od dnia 12 marca 2009 r.

§ 1

Postanowienia ogólne.

1.        Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE w dalszym ciągu niniejszego statutu nazywane: Stowarzyszeniem.

2.        Siedzibą Stowarzyszenia jest Racibórz.

3.        Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.        Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

5.        Stowarzyszenie może posiadać znaczek (emblemat) organizacyjny, do noszenia którego uprawnieni są członkowie.

6.        Stowarzyszenie może wydawać legitymację członkowską, do posiadania której uprawnieni są członkowie.

7.        Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a w szczególności może być członkiem związków sportowych.

8.        Stowarzyszenie działa na mocy przepisów Prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 Dz. U. nr 226, poz.1675 z późn. zm. r.), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

9.        Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 2

Cele Stowarzyszenia.

1.       Krzewienie, rozwijanie, upowszechnianie i propagowanie sportów wspinaczkowych, w szczególności wspinaczki ściankowej, skałkowej, taternictwa, narciarstwa wysokogórskiego, turystyki wysokogórskiej, alpinizmu i himalaizmu, a także wspinaczki jaskiniowej.

2.       Przyczynianie się do poszerzania kręgu osób uprawiających sporty wspinaczkowe.

3.       Profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień poprzez działalność sportową.

4.       Upowszechnianie prozdrowotnego i sportowego stylu życia.

5.       Reprezentowanie potrzeb w zakresie aktywności sportowej członków Stowarzyszenia przed władzami i instytucjami publicznymi.

6.       Uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym poprzez realizację inicjatyw sportowych.

7.       Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie wiedzy o sportach wspinaczkowych, tematyce górskiej oraz bezpieczeństwa w górach.

8.       Inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie tematyki sportów wspinaczkowych.

9.       Rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami poprzez wspólne inicjatywy sportowe.

10.    Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.

11.    Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na środowisko górskie.

12.    Upowszechnianie idei przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na sprawność fizyczną, płeć, wiek.

13.    Wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego poprzez działalność sportową.

14.    Działanie na rzecz rozwoju miasta Racibórz i powiatu raciborskiego, w szczególności w zakresie propagowania regionu atrakcyjnego turystycznie ze względu na prowadzoną działalność sportową.

15.    Promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi.

16.    Współpraca w środowisku lokalnym.

17.    Integracja środowiska sportowego.

§ 3

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia.

1.        Prowadzenie zajęć na sztucznej ścianie wspinaczkowej.

2.        Organizowanie lub pomoc w organizacji treningów sportowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wypraw w zakresie sportów wspinaczkowych.

3.        Prowadzenie własnej działalności informacyjno-publicystycznej związanej z tematyką sportów wspinaczkowych.

4.        Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków Stowarzyszenia oraz innych osób w zakresie sportów wspinaczkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.        Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność sportową, rekreacyjną i kulturalno-społeczną.

6.        Organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

7.        Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie sportów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych, w szczególności zagrożonych patologiami oraz marginalizacją społeczną.

8.        Organizowanie wystaw, pokazów, konkursów o tematyce wysokogórskiej.

9.        Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

10.     Realizację projektów w zakresie działalności kultury fizycznej i sportu.

11.     Wspieranie amatorskich ruchów sportów wysokogórskich, w szczególności uczniowskich klubów sportowych.

12.     Członkostwo i działalność w federacjach, związkach stowarzyszeń, partnerstwach i innych formach współpracy wewnątrz- i międzysektorowej.

13.     Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy w zakresie krzewienia i propagowania kultury fizycznej, w szczególności sportów wspinaczkowych.

14.     Organizacja i prowadzenie biura Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 5

Członkowie Stowarzyszenia.

1.        Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Członków sympatyków,

2) Członków zwyczajnych,

3) Członków wspierających,

4) Członków honorowych.

2.        Członkiem sympatykiem i członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, w tym:

1) każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 16 lat,

2) małoletni poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych,

3) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.        Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz osoba prawna posiadająca pełną zdolność i osobowość prawną, która pisemnie zadeklaruje swoje stałe zobowiązania finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia oraz w miarę możliwości zobowiązanie do pomocy technicznej, organizacyjnej i merytorycznej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

4.        Członkiem honorowym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający prawa obywatelskie, a także cudzoziemiec mający bądź niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo honorowe można nadać osobom, które poprzez swoją wybitną działalność nawiązują do idei bliskich celom Stowarzyszenia.

5.        Członków sympatyków i członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnych deklaracji członkowskich i po uiszczeniu opłaty wpisowej.

6.        Przyjęcie członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji, o której mowa § 6 ust. 4.

7.        Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

§ 6

Obowiązki członków.

1.        Członkowie sympatycy i członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

1) realizować cele, dla których Stowarzyszenie zostało utworzone,

2) swoją postawą i działaniami przestrzegać etyki taternickiej i turystycznej,

3) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

4) przestrzegać postanowień statutowych oraz realizować przyjęte zobowiązania, szanować postanowienia władz Stowarzyszenia,

5) regularnie opłacać składki członkowskie,

6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

7) zjednywać nowych członków w szeregi Stowarzyszenia.

2.        Członkowie wspierający zobowiązani są:

1) do realizacji zdeklarowanych zobowiązań,

2) do popierania działalności Stowarzyszenia i propagowania jego idei i celów,

3) do utrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem.

3.        Członkowie honorowi zobowiązani są:

1) do popierania działalności Stowarzyszenia i propagowania jego idei i celów,

2) do utrzymywania więzi ze Stowarzyszeniem.

§ 7

Prawa członków.

1.        Członkom sympatykom przysługuje prawo do:

1) noszenia emblematu organizacji,

2) posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

3) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4) zabierania głosu podczas Walnych Zebrań, w tym wnioskowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia,

5) odwoływania się od decyzji władz Stowarzyszenia,

6) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością lub w zarządzie Stowarzyszenia,

7) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i podejmowanych działaniach, w tym szkoleniach,

8) zwrotu kosztów podróży związanych z działalnością Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

2.        Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

1) noszenia emblematu organizacji,

2) posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

3) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4) zabierania głosu podczas Walnych Zebrań, w tym wnioskowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia,

5) zgłaszania kandydatur do władz Stowarzyszenia,

6) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

7) odwoływania się od decyzji władz Stowarzyszenia,

8) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością lub w zarządzie Stowarzyszenia,

9) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i podejmowanych działaniach, w tym szkoleniach,

10) zwrotu kosztów podróży związanych z działalnością Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

3.        Członkom wspierającym przysługuje prawo:

1) noszenia emblematu Stowarzyszenia,

2) posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

3) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością lub w zarządzie Stowarzyszenia,

5) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i podejmowanych działaniach, w tym szkoleniach.

4.        Członkom honorowym przysługuje prawo:

1) posiadania Dyplomu Członka Honorowego,

2) noszenia emblematu Stowarzyszenia,

3) posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

4) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia

5) korzystania według zasad określonych przez Zarząd z rzeczy będących własnością lub w zarządzie Stowarzyszenia,

6) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i podejmowanych działaniach, w tym szkoleniach.

§ 8

1.        Utrata statusu członka sympatyka, członka zwyczajnego i członka wspierającego następuje w wyniku:

1) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi po uiszczeniu wszelkich zaległych składek,

2) braku opłacania składki członkowskiej przez 3 okresy składkowe,

3) działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszenie postanowień statutu bądź uchwały władz Stowarzyszenia,

4) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu w związku z niewywiązywaniem się z przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

5) utraty przez osobę fizyczną zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia tej osoby praw publicznych,

6) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

2.        Utrata statusu członka sympatyka, członka zwyczajnego i wspierającego następuje w formie uchwały Zarządu zwykłą większością głosów.

3.        Status członka sympatyka, zwyczajnego, wspierającego i honorowego wygasa na skutek śmierci członka.

4.        Godność członka honorowego może zostać odebrana na skutek skreślenia przez Walne Zebranie z listy członków za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia.

5.        Odebranie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej na wniosek Zarządu.

6.        Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia lub o wykreśleniu z listy członków przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania na piśmie, w ciągu 2 tygodni od daty wydania decyzji. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

7.        Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

8.        Członkowie nieopłacający składek członkowskich przez 1 okres płatności tracą prawo określone w § 7 ust. 1 pkt. 4), 6), 7) i 8) oraz ust. 2 pkt. 4) – 6) i 8) – 10).

§ 9

Władze Stowarzyszenia

1.        Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2.        Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

3.        Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.

4.        Osoby powołane w skład jednego z organów władz Stowarzyszenia, nie mogą być powoływane w skład innego organu władz Stowarzyszenia.

§ 10

Walne Zebranie

1.        Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez Zarząd.               Biorą w nim udział wszyscy członkowie. O terminie i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia Komisję Rewizyjną.

2.        Walne Zebrania są:

1) Sprawozdawczo – Wyborcze,

2) Sprawozdawcze,

3) Nadzwyczajne.

3.        Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 2 lata. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

4.        Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

5.        Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, a także na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/4 członków Stowarzyszenia. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku Walnego Zebrania Nadzwyczajnego, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/ 4 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Nadzwyczajne musi się odbyć w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku Zarządowi.

6.        Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.

§ 11

Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania.

1.        Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności, co najmniej 50 % członków.

2.        Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku frekwencji, Zarząd winien je zwołać powtórnie w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

3.        Obrady walnego Zebrania przeprowadza się według zasad ustalonych w uchwalonym:

1) porządku dziennym,

2) regulaminie obrad,

3) regulaminie wyborów.

4.        Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący. Z obrad Zebrania sekretarz Zebrania spisuje protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym.

5.        Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.             W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny.

6.        Uchwały decydujące o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz zmianie statutu są prawomocne przy obecności 3/4 członków Stowarzyszenia po uzyskaniu większości 2/3 głosów. Uchwały dotyczące w/w spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę przybyłych członków.

7.        Oddawanie głosów zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym odbywa się mandatami.

8.        Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz nie mają prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

Kompetencje Walnych Zebrań.

1.        Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego należy:

1) wybór i odwołanie członków Zarządu,

2) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

3) wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

6) podejmowanie decyzji w sprawach wnoszonych przez Zarząd,

7) rozstrzyganie odwołań wnoszonych przez kandydatów na członków oraz aktualnych członków Stowarzyszenia,

8) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,

9) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

10) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia określającej cel przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 6,

13) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

14) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz Stowarzyszenia, a mianowicie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

15) inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia.

§ 13

Zarząd

1.        Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie.

2.        Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

3.        Zarząd składa się z przynajmniej 3, a maksymalnie z 7 członków.

4.        Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie w formie uchwały, przed wyborem nowego Zarządu.

5.        Zarząd składa się z:

1) prezesa,

2) wiceprezesa,

3) skarbnika,

4) sekretarza.

Wyniki ukonstytuowania się Zarządu podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania.

6.        W momencie dokooptowania nowych członków Zarządu w miejsce tych, którzy ustąpili, Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia niezwłocznie wszystkich członków Stowarzyszenia o podjętej decyzji.

7.        Członkom przysługuje prawo weta od decyzji podjętej przez Zarząd w sprawie dokooptowania nowych członków. Weto, na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia wnosi się na piśmie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne celem rozpatrzenia weta.

8.        Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o podjętych decyzjach pocztą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.

§ 14

Zebrania, prace, zakres działania Zarządu

1.        Zebrania Zarządu są zwoływane przez prezesa lub wiceprezesa.

2.        Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

3.        Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes.

4.        Z zebrania sporządza się protokół.

5.        W zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

Osobom tym przysługuje na posiedzeniu Zarządu jedynie prawo głosu doradczego.

6.        Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności przynajmniej 50% członków.

7.        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny.

8.        Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o plan pracy opracowany na podstawie programu działalności zatwierdzonego przez Walne Zebranie,

2) zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz ich realizacji, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania wyżej wymienionych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,

3) prowadzenie ewidencji członków sympatyków, zwyczajnych, wspierających i honorowych,

4) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminu ich płatności,

5) egzekwowanie składek członkowskich,

6) współdziałanie z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami dla realizacji statutowych celów,

7) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym dokumentacji finansowej i księgowej,

8) nadawanie wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

9) decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania etatowego pracownika oraz ustalanie jego wynagrodzenia,

10) zwoływanie Walnych Zebrań,

11) administracja majątkiem Stowarzyszenia,

12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 15

Zakres działania i kompetencje Komisji Rewizyjnej.

1.        Komisja Rewizyjna jest organem wieloosobowym.

2.        Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie w formie uchwały, przed wyborem nowego składu Komisji Rewizyjnej.

3.        Komisja Rewizyjna ma za zadanie:

1) kontrolować celowość wydatków oraz gospodarkę majątkową Stowarzyszenia,

2) kontrolować realizację planów pracy, preliminarza budżetowego,

3) kontrolować przestrzeganie przez Zarząd postanowień statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania.

4.        Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli zawsze, kiedy uzna za stosowne, a obowiązkowo przed terminem Walnego Zebrania. Ze swych czynności Komisja Rewizyjna sporządza protokół zakończony wnioskami, który przedstawia Zarządowi, a protokół z kontroli obowiązkowej przedstawia również Walnemu Zebraniu.

5.        Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, lecz jednie z głosem doradczym.

6.        Komisja Rewizyjna w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub niektórych jego członków przez Walne Zebranie, jeśli wymienieni naruszają w sposób zasadniczy postanowienia statutu Stowarzyszenia.

§ 16

Sąd Koleżeński

1.        Sąd Koleżeński rozpatruje wszelkie spory zaistniałe między członkami Stowarzyszenia, a wynikłymi w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu oraz rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd przeciwko członkom naruszającym postanowienia statutu.

2.        Sąd Koleżeński zwoływany jest doraźnie w razie potrzeby na wniosek Zarządu lub 1/4 członków Stowarzyszenia.

3.        Obrady Sądu Koleżeńskiego zwołuje Zarząd.

4.        Sąd Koleżeński jest organem wieloosobowym.

5.        Liczbę członków Sądu Koleżeńskiego ustala każdorazowo Walne Zebranie w formie uchwały, przed wyborem nowego składu Sądu Koleżeńskiego.

9.        Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu.

10.     Zajęte stanowisko w przedmiocie sporu oraz decyzję wydaje Sąd Koleżeński ustnie do protokołu.

11.     Decyzja Sądu Koleżeńskiego podawana jest do wiadomości członków Stowarzyszenia.

12.     Informację o decyzji Sądu Koleżeńskiego podaje Zarząd.

13.     Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o podjętej decyzji pocztą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.

14.      Organem odwoławczym od decyzji Sądu Koleżeńskiego jest Walne Zebranie.

§ 17

Podpisywanie pism i dokumentów.

1.        Wszystkie pisma i dokumenty związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia podpisuje prezes lub inny członek Zarządu posiadający pełnomocnictwo prezesa.

2.        Dokumenty finansowe Stowarzyszenia podpisuje prezes, skarbnik lub inny członek Zarządu posiadający pełnomocnictwo prezesa.

§ 18

Sposób reprezentacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych.

1.              Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu.

2.              Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważniony jest prezes, skarbnik lub inny członek Zarządu posiadający pełnomocnictwo prezesa.

3.              Decyzja o nabyciu lub zbyciu nieruchomości podejmowana jest przez Walne Zebranie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

§ 19

Majątek Stowarzyszenia.

1.        Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,

2) środki pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych,

3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych,

4) środki pochodzące z umów sponsoringowych,

5) przychody z odpłatnej działalności statutowej,

6) dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,

7) środki trwałe,

8) nieruchomości,

9) dochody z kapitału (odsetki i lokaty).

2.        Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.

3.        Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4.        Majątku Stowarzyszenia nie można przekazywać na rzecz jego członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.        Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6.        Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 20

Postanowienia końcowe.

1.        Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w sposób ustalony obowiązującym Prawem o Stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności 3/ 4 członków Stowarzyszenia.

2.        W wypadku uchwalenia rozwiązania przez Walne Zebranie, likwidację przeprowadza wybrana przez zebranie Komisja Likwidacyjna w składzie przewodniczący i czterech członków.

3.        Majątek będący własnością Stowarzyszenia w razie likwidacji przeznacza się na cele wskazane przez Walne Zebranie.

4.        Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz